COM FUNCIONEN ELS EXAMENS ALS QUE EM VULL PRESENTAR?

La matrícula per a l’examen de les PAU s’ha de fer al portal https://accesnet.gencat.cat a principis de febrer, i pagar les taxes corresponents dins del termini per que sigui considerada vàlida. Anualment hi ha dues convocatòries ordinària (juny) i extraordinària (setembre).

L’examen de la fase general és obligatori i consta de 5 exercicis:

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià)
 4. Història o Història de la Filosofia
 5. Una matèria de modalitat

La nota de la fase general és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis, cadascun qualificat de 0 a 10 punts. La nota d'aquesta fase ha de ser igual o superior a 4 per poder optar a nota d'accés.

La nota d'accés es calcula ponderant un 60% la nota mitjana del batxillerat i un 40% la qualificació de la fase general de la PAU (sempre que s’obtingui un mínim de 4)

La relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat (PAU) la teniu en el quadre adjunt per ordre alfabètic (DOGC 9/7/2009).

 • Anàlisi musical
 • Biologia
 • Ciències de la terra i medi ambient
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Economia de l’empresa
 • Electrotècnia
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l’art
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Llatí
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
 • Matemàtiques
 • Química
 • Tecnologia Industrial

Les matèries que teniu en negreta en el llistat són aquelles de les que us podem oferir docència a l’Acadèmia.

Com funciona l’examen de les PAU EN LA FASE ESPECÍFICA?

La matrícula per a l’examen de les PAU s’ha de fer al portal https://accesnet.gencat.cat a mitjans de maig i pagar les taxes corresponents dins del termini per que sigui considerada vàlida. Poden matricular-s’hi els estudiants procedents de CFGS amb independència del curs en que han acabat el CFGS.
Anualment hi ha dues convocatòries ordinària (juny) i extraordinària (setembre).No hi ha límit de convocatòries per a millorar la nota de les qualificacions obtingudes.

L’examen de la fase específica no és obligatori i cada estudiant pot examinar-se d’un màxim de 3 matèries de modalitat de batxillerat, distintes a l’ examinada en la fase general (en cas d’alumnes procedents de batxillerat).Cada matèria serà qualificada per separat de 0 a 10 punts. La matèria es considerarà superada si s’obté una nota igual o superior a 5.
S’escolliran les 2 matèries que proporcionin una major ponderació a l’hora de calcular la nota d’accés. Aquestes qualificacions tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes proves.
Perquè les qualificacions obtingudes en aquesta fase puguin millorar la nota d’accés, cal que les matèries examinades estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que es vol cursar.
L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web: http://estudisuniversitaris.gencat.cat

La relació de matèries de modalitat del batxillerat que es vinculen a les proves d’accés a la universitat (PAU) la teniu en el quadre adjunt per ordre alfabètic (DOGC 9/7/2009).

 • Anàlisi musical
 • Biologia
 • Ciències de la terra i medi ambient
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic
 • Dibuix tècnic
 • Disseny
 • Economia de l’empresa
 • Electrotècnia
 • Geografia
 • Grec
 • Història de l’art
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Llatí
 • Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials
 • Matemàtiques
 • Química
 • Tecnologia Industrial

Les matèries que teniu en negreta en el llistat són aquelles de les que us podem oferir docència a l’Acadèmia.
La nota d'admissió és una específica per a cada títol de grau i universitat on l’alumne sol.licita ser admès. Aquesta nota (mínim 5 i màxim 14) es calcula sumant a la nota d’accés la nota de les dues matèries de la fase específica (ponderades per 0,1 o 0,2 segons el cas).

Nota d'admissió=Nota d’accés+(0,1 o 0,2)* Nota matèriaESP1+(0,1 o 0,2)* Nota matèriaESP2

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau d’aplicació a l’accés a la universitat en la preinscripció de l’any 2012 els trobareu a l’enllaç http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_39631929_1.pdf.

Si voleu consultar les ponderacions per a la preinscripció 2013 podeu visitar l’enllaç http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_20449924_1.pdf i si voleu consultar les ponderacions per a la preinscripció 2014 podeu visitar l’enllaç http://www.gencat.cat/economia/ur/doc/doc_85655632_1.pdf


Com funciona l’examen d’ ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS?

Les proves s’estructuren en dues fases:
Fase general:té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d’una llengua estrangera.
La fase general consta de quatre exercicis:

 1. Comentari de text
 2. Llengua catalana
 3. Llengua castellana
 4. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Fase específica: està estructurada en cinc opcions vinculades amb les cinc branques de coneixement en què s’articulen els títols universitaris oficials de grau. La fase específica té com a finalitat valorar les habilitats, les capacitats i les aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a cadascuna de les branques de coneixement entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris oficials de grau. L’alumne ha d’escollir dues assignatures de l’opció triada.
Aquesta fase s'estructura en cinc opcions,amb vàries assignatures cadascuna:

A) Arts i humanitats

 • Filosofia
 • Geografia
 • Història contemporània
 • Història de l’art
 • Literatura

B) Ciències

 • Biologia
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química

C) Ciències de la salut

 • Biologia
 • Estadística
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química

D) Ciències socials i jurídiques

 • Economia de l’empresa
 • Estadística
 • Geografia
 • Història contemporània
 • Matemàtiques

E) Enginyeria i arquitectura

 • Dibuix tècnic
 • Economia de l’empresa
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química

El candidat ha d’escollir una de les cinc opcions. La fase específica consta de dos exercicis corresponents a matèries vinculades a l’opció d’accés triada. En funció de l’opció triada, el candidat tindrà preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a aquella opció.
L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web: http://estudisuniversitaris.gencat.cat
El candidat que s’examini de dues matèries que siguin coincidents en diferents opcions d’accés, s’haurà examinat de més d’una opció i, per tant, tindrà preferència d’accés a tots els estudis universitaris vinculats a aquestes opcions d’accés.
Les proves d’accés es convoquen una sola vegada a l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il.limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació. La prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys, un cop superada, té validesa indefinida.


Com funciona l’examen d’ ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 45 ANYS?

L’alumne ha de superar una prova d’accés i una entrevista personal.

La prova consta de tres exercicis amb l’objectiu de determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats per cursar estudis universitaris, així com la seva capacitat de raonament, de comprensió i d’expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya .Els tres exercicis són:
1. Comentari de text
2. Llengua catalana
3. Llengua castellana

L’entrevista personal:només els candidats que hagin superat la prova i ho sol.licitin fent la preinscripció universitària, hauran de realitzar una entrevista personal a la universitat on vulguin accedir. Aquesta entrevista només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre - estudi.
L’entrevista es realitzarà a la universitat on es vol accedir, encara que la prova s’hagi superat a una altra universitat de Catalunya.
L’adscripció dels títols universitaris oficials de grau a les branques de coneixement es pot consultar al web: http://estudisuniversitaris.gencat.cat

Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any. Cada candidat disposa d’un nombre il.limitat de convocatòries per superar-les. Una vegada superada la prova d’accés, els candidats podran presentar-se de nou en convocatòries posteriors per millorar la qualificació.
La prova d’accés un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l’entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d’apte, només tindrà validesa l’any en què es realitza i per accedir a un sol centre - estudi.


Com funciona l’examen d’ ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR?

Les proves d’accés es convoquen una vegada a l’any entre maig i juny. La propera convocatòria serà entre els mesos de maig i juny del 2013.
La prova consta de dues parts,una de comuna i una d’específica.
La part comuna consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
La part específica consta de dues matèries segons el cicle a què es vol accedir. Cal triar 2 matèries de l’opció A, l’opció B o l’opció C.

Opció A. Famílies professionals
- Arts gràfiques
- Edificació i obra civil
- Electricitat i electrònica
- Energia i aigua
- Fabricació mecànica
- Fusta, moble i suro
- Imatge i so: excepte CFGS producció d’audiovisuals, ràdio i espectacle
- Indústries extractives
- Informàtica i comunicacions
- Instal.lació i manteniment
- Marítimopesquera: excepte CFGS producció aqüícola
- Tèxtil, confecció i pell: excepte CFGS processos d’ennobliment tèxtil
- Transport i manteniment de vehicles
- Vidre i ceràmica
MATÈRIES: tecnologia industrial, dibuix tècnic o física.

Opció B. Famílies professionals
- Activitats físiques i esportives (matèria obligatòria: educació física)
- Agrària
- Imatge personal
- Indústries alimentàries
- Marítimopesqueres: només CFGS producció aqüícola
- Química
- Sanitat
- Seguretat i medi ambient
- Tèxtil, confecció i pell: només CFGS processos d’ennobliment tèxtil
MATÈRIES: química, biologia, ciències de la terra i medi ambient o educació física.

Opció C. Famílies professionals
- Administració i gestió
- Comerç i màrqueting
- Imatge i so: només CFGS producció d’audiovisuals, ràdio i espectacles
- Hoteleria i turisme
- Serveis socioculturals i a la comunitat
MATÈRIES:segona llengua estrangera (anglès o francès), psicologia, economia i organització d’empresa o geografia econòmica i social.

Com es qualifica la prova?
La qualificació de la part comuna de la prova és la mitjana aritmètica de les 4 matèries comunes; la qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les 2 matèries triades.
La qualificació global de la prova és la mitjana aritmètica de la part comuna i la part específica; la qualificació final s’obté de sumar la puntuació complementària a la qualificació global.

Per calcular la qualificació global, la qualificació mínima de cada part (comuna i específica) ha de ser igual o superior a 3 (o estar-ne exempt o exempta).
Només a les persones aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se’ls podrà sumar la puntuació complementària obtinguda a partir del full de valoració de mèrits (1 punt, com a màxim):
• experiència laboral (0,01 per dia complet treballat, fins a 0,9 punts, com a màxim),
• cursos professionalitzadors (0,01 per cada 20 hores, fins 0,9 punts, com a màxim).